Mostek termiczny (mostek cieplny). Najczęściej obecne z powodu wadliwej konstrukcji budynku, braku zachowania ciągłości izolacji termicznej (ocieplenia).

Są to miejsca charakteryzujące się większym przewodnictwem cieplnym w porównaniu z całą przegrodą (ścianą, sufitem, podłogą itp.).
Występują w przegrodach zewnętrznych, ujawniają się przy dużych różnicach temperatur między wnętrzem a zewnętrzem budynku.
Najprostszą metodą zaobserwowania występowania mostków termicznych w okresie zimowym jest obecność skroplin wody (roszenie w przypadku wystąpienia temperatury punktu rosy) w miejscu występowania mostka cieplnego.

Zjawisko to jest nie tylko kłopotliwe i powoduje straty ciepła ale może być niebezpieczne dla zdrowia z powodu zwiększonego ryzyka powstawania pleśni na zawilgoconych, mokrych częściach przegrody.